STOCK INFOCUS: TRUE ข่าวดี: ทรูพลิกกำไร 2,323 ล้านบาท และจ่ายปันผลเงินสด ครั้งแรกใน 24 ปี

  • แม้เราจะมองว่าหากหักรายได้จากการขายสินค้าของเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงและการขายสินทรัพย์เสาโทรคมนาคมแล้ว ผลประกอบการโดยรวมของทรู ก็ถือว่าดีกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เล็กน้อย เมื่อนำตัวช่วยทั้งสองออก
  • ทว่าการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด เป็นเหมือนสัญญาณที่ผู้บริหารทรู ส่งถึงผู้ถือหุ้นว่า จากนี้ไป มีความตั้งใจที่จะมองถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นด้านกำไรมากขึ้น
  • ผลประกอบการ TrueMove และ True Online ถือว่า เติบโตได้ดี ในภาพรวม ส่วน Truevision ทรงๆตัว
  • คงคำแนะนำเป็น ซื้อเมื่ออ่อนตัว ด้วยราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 7.28  บาท
  • ประกาศผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับคาดการณ์ หากหักตัวช่วยออก

ณ ไตรมาสสี่  2560 รายได้บริการรวม  (ex-IC)  29,492 ล้านบาท  สูงกว่าที่เราคาดการณ์เล็กน้อย และต้นทุนสินค้า 17,060 ล้านบาท +8.2% QoQ  ใกล้เคียงกับที่เราคาด ใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของเรา จากการที่กลุ่มบริษัททรูและ DIF ได้รับรู้กำไรจากการขายสินทรัพย์เสาโทรคมนาคมของ AWC และของ TUC จำนวน 2,429.88 ล้านบาท ภายใต้ “รายได้อื่น” รับรู้รายได้จากการขายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ TICC และ TMV จำนวน 6,270.52 ล้านบาท ภายใต้ “รายได้จากการขายสินค้า” และรับรู้ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่ขาย จำนวน 311.88 ล้านบาท ภายใต้ “ต้นทุนขาย” ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ส่งผลให้ทรู รับผลกำไร 2,323 ล้านบาท ในปี2560 และ จ่ายเงินปันผลเป็น ”เงินสด” ครั้งแรกในรอบ 24 ปี ตั้งแต่เข้าตลาดหุ้นปี 2536 กระนั้นก็ดี EBITDA หากหักตัวช่วยทั้งสอง ก็ยังถือว่าเติบโตในปี 2017 ได้ดีกว่าในอดีต โดยเติบโตร้อยละ 20.4 เมื่อเทียบกับปีก่อน ในขณะที่ปี 2016 เติบโตร้อยละ 9 เมื่อเทียบกับปีก่อน

           กลุ่ม TrueMove H: มีรายได้จากการให้บริการ (Ex IC) ที่ 111,311 ล้านบาท +18.6% yoy โดยมีจำนวนผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น ประมาณ 2.7 ล้าราย

           กลุ่ม TrueOnline: มีรายได้จากการให้บริการ Broadband 23,138 ล้านบาท +9.8% yoy โดยจำนวนผู้ใช้งาน Broadband เพิ่มขึ้นจาก 3.85 แสนรายผู้ใช้งานมาเป็นมากกว่า 3.2 ล้านผู้ใช้งาน แต่รายได้จากบริการเสียงพื้นฐานลดลง

           กลุ่ม TrueVision: มีรายได้รวมหลังหักรายการระหว่างกันอยู่ที่ 12,406 ล้านบาท
-1.4% qoq

  • ผลกระทบจาก HBO ยังมีร่องรอยให้เห็นอยู่

ผลกระทบจาก HBOโดยลูกค้าใน Premium Package ทำให้รายได้จากการให้บริการในส่วนของค่าสมาชิกและค่าติดตั้ง น่าจะลดลงในช่อง a la carte ทว่ารายได้ยังพอจะทรงๆตัวได้ จากการที่ยังลูกค้ากลุ่ม Mass ด้วยกลยุทธ์ Convergence ที่ผูกกับ TRUE Online กับ TRUE Mobile

  • เรายังคงคำแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว ราคาเป้าหมายปี 60 ที่ 7.28  บาท

แม้ EBITDA จะเติบโตได้ดี ทว่าการที่บริษัทยังมีความเสี่ยงในการสูญเสียลูกค้าจาการยกเลิกช่อง HBO ยังคงมองว่าบริษัท รวมถึงยังคงเผชิญความไม่แน่นอนของการประมูลคลื่นจากกสทช. และภาระหนี้ที่จะเพิ่มขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่งรอคอนเฟิร์มการยืดหนี้มูลค่า 6 หมื่นล้านจากการประมูลคลื่น 900 MHz ในปี 2562 จากคสช.

คำแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว TRUE ที่ราคาเป้าหมาย 7.28 บาท

  • ความเสี่ยง การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี, Regulatory Risk 

คำแนะนำ ซื้อเมื่ออ่อนตัว
ราคาเป้าหมาย 7.28 บาท
Upside/Downside +16%
Median Consensus - บาท
ราคาปิด 6.30 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 6.90/5.00 บาท
มูลค่าตลาด 33,368 ล้านบาท