STOCK INFOCUS: BCP Downside risk จำกัด ,Risk Reward Ratio 8 เท่า

  • ประเมิน Downside Value อยู่ที่ 35.34 บาท ด้วย Liquidation Value
  • ราคานี้ Risk Reward Ratio 8 เท่า
  • Mkt/EBITDA ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด เพียงแค่ 3 เท่า
  • Dividend Yield อยู่ในระดับ 4-5%
  • ราคาเป้าหมาย 61 บาท  อิง  SOTP
  • Downside Risk จำกัด

เราได้ทำการประเมิน Downside ของ ราคาหุ้น BCP อยู่ที่ 35.34 บาท โดยใช้วิธี Liquidation Value (Figure 1) ซึ่งถ้าเทียบ Risk Reward Ratio 8 เท่า ถือว่ามีความน่าสนใจอย่างมาก นอกจากนี้แล้วระดับ Dividend Yield ยังอยู่ในระดับ 4-5%

  • ราคายังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง Mkt/EBITDA ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด เพียงแค่ 3 เท่า

บริษัทมีการถือหุ้นใน BCPG ด้วยสัดส่วน 70% ซึ่งเมื่อคิดเป็นมูลค่าต่อหุ้น BCP ประมาณ 20 บาท ดังนั้นแล้วด้วยราคา BCP ปัจจุบันที่ 40-42 บาท นั้น คิดเป็นมูลค่า Market Cap ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาดต่อ EBITDA เพียงแค่ 3 เท่า (Figure 3) ซึ่งถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมกลุ่มโรงกลั่นที่มีค่าเฉลี่ยประมาณ 5.3 เท่า (Figure 2)

  • ความเสี่ยง ความผันผวนของราคาน้ำมัน, ค่าเงินบาท และ Unplanned Shutdown
  • ให้คำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายปี 2561ที่ 61 บาท

เราให้คำแนะนำซื้อ BCP ด้วย ราคาเป้าหมาย 61 บาท  อิง  SOTP (Figure 4) ยังไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริง ปัจจุบัน Trade Implied Mkt/EBITDA ธุรกิจโรงกลั่นและธุรกิจการตลาด เพียงแค่ 3 เท่า Dividend Yield ยังอยู่ในระดับ 4-5%

คำแนะนำ ซื้อ
ราคาเป้าหมาย 61 บาท
Upside/Downside +58%
Median Consensus 45 บาท
ราคาปิด 38.50 บาท
ราคาปิดสูง/ต่ำใน 1 ปี 44.50/31.75 บาท
มูลค่าตลาด 53,011 ล้านบาท